Regulamin

Użytkownik ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji warunków Umowy sprzedaży ze Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży w drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

I. DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sprzedający – Xenico Pharma Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Białowieska 91B, 54-234 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559001, NIP: 894-306-14-79, REGON 361244283, tel. kontaktowy +48 (71) 307 41 51 codziennie w Dni robocze w godzinach od 8:30 do 16:30 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), email: sklep@xenico.pl
2. Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedającego w j. polskim pod adresem URL: https://www.xenico.pl;
3. Zamawiający – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, Konsument-Przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Sklepu internetowego;
5. Produkt lub Produkty – produkty ziołowe, witaminy oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;
6. Strona Produktu – pojedyncza podstrona w Sklepie internetowym, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Produktu;
7. Cena – cena brutto Produkt umieszczona obok informacji o Produkcie, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Produktu do Zamawiającego, a także dodatkowych kosztów, których poniesienie zaakceptował Zamawiający (np. dodatkowa opłata przy płatności za pobraniem);
8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Produkt lub zestaw Produktów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem Sklepu internetowego, a w przypadku, gdy Zamawiającym jest Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca umowa sprzedaży zawierana na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy konsumenckiej;
10. Konto Zamawiającego – narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych Zamawiającego oraz zmianę hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.;
11. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
12. Hasło – ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego
13. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
14. Konsument-Przedsiębiorca – osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
15. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145. z późn. zm.);
16. Prawo farmaceutyczne – ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 944. z późn. zm.);
17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123. z późn. zm.);
18. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134. z późn. zm.);
19. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Złożenie Zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep internetowy i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Liczba oferowanych Produktów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Produkty odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.

3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen Produktów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Informacje podane w opisach Produktów mają wyłącznie charakter informacyjny i identyfikacyjny, służą wyłącznie celom poglądowym i nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 52 i n. Prawa farmaceutycznego. Informacje publikowane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści tam zawarte nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady medyczne lub farmaceutyczne, ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie zastępują badań lekarskich ani konsultacji z lekarzem. Przed użyciem danego Produktu, Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do Produktu zawierającą przeciwwskazania, informacje dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu.

6. Sprzedający za pomocą Sklepu internetowego nie prowadzi sprzedaży produktów leczniczych, suplementów diety i innych produktów określonych w art. 72 ust. 5 w związku z art. 87 ust. 2 pkt. 1 Prawa farmaceutycznego, przedsiębiorcom prowadzącym apteki i hurtownie farmaceutyczne.

7. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub adresu http://www.xenico.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywania Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

8. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:
a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
b. dostęp do Internetu;
c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;
d. aktywne konto e-mail.

9. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce KONTAKT na stronie Sklepu internetowego. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz w Sklepie internetowym w zakładce KONTAKT. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem wskazanych w niniejszym ustępie środków porozumiewania na odległość.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:.

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Zamawiającym dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi przypomnienia Hasła do Konta Zamawiającego, usługi newslettera oraz udostępnieniu usługi „Zapytaj o produkt”, usługi „Powiadom znajomego”, usługi „Powiadom o zmianie ceny” oraz usługi „Dodaj swoją opinię” usługi polecania Produktu w serwisach społecznościowych szczegółowo wskazanych na Stronie
Towaru (m.in. Facebook, Google+) Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji i podania danych osobowych: imię i nazwisko, adres, telefon, ewentualnie inny adres dostawy, adres email będący jednocześnie Loginem oraz ustalenia Hasła. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci dokonania rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta Zamawiającego dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta Zamawiającego pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Rejestracja Konta Zamawiającego jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.

4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.

5. Usługa przypomnienia Hasła do Konta Zamawiającego polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji Konta przesłania na wskazany podczas rejestracji Konta Zamawiającego adres e-mail linka, który umożliwi mu zmianę dotychczasowe zapomnianego Hasła poprzez utworzenie nowego Hasła.

6. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego lub podczas dokonywania Zamówienia bez rejestracji, odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej w odpowiednie pole udostępnione przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego. Po przesłaniu poprzez stronę Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje, na ten wskazany przez siebie adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem zapisania się na subskrypcję newslettera. Z chwilą przesłania takiego potwierdzenia subskrypcji newslettera do Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.

7. Usługa „Zapytaj o produkt” polega na umożliwieniu Użytkownikowi zadania Sprzedającemu pytań dot. Produktu. W tym celu Użytkownik w formularzu udostępnionym na Stronie Produktu wpisuje pytanie oraz podaje swój adres email. Sprzedający odpowiada na pytania droga mailowa nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania maila.

8. Usługa „Powiadom znajomego” na polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania wiadomości z aktywnym linkiem do polecanego Produktu w Sklepie internetowym do wybranej przez Użytkownika osoby. W tym celu Użytkownik w formularzu udostępnionym na Stronie Produktu wskazuje swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby do której chce wysłać wiadomość powiadomienie o Produkcie. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

9. Usługa „Powiadom o zmianie ceny” polega na umożliwieniu Użytkownikowi zainteresowanemu danym Produktem otrzymywania informacji o każdorazowej zmianie Ceny wybranego przez niego Produktu. W tym celu Użytkownik poprzez formularz udostępniony na Stronie Produktu wskazuje adres-email, na który chce otrzymywać wiadomość dot. zmiany Ceny Produktu. Każdorazowo w przypadku zmiany Ceny, Użytkownik otrzymuje od Sprzedającego wiadomość na wskazany przez siebie adres e-mail.

10. Usługa „Dodaj swoją opinię” polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia na Stronie Produktu indywidualnej i subiektywnej opinii Użytkownika dotyczącej danego Produktu, po akceptacji jej treści przez Sprzedającego, w tym celu użytkownik może zostać poproszony po podanie numeru Zamówienia. Użytkownik ma także możliwość oceny Produktu w pięciogwiazdkowej skali. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

11. Usługa polecania Produktu w serwisach społecznościowych polega na umożliwieniu Użytkownikowi zarejestrowanemu w tych serwisach publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących Produktów. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

12. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

13. Użytkownicy nie mogą udostępniać i zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.

14. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie Konta Zamawiającego, newslettera i pozostałych usług opisanych w niniejszym Regulaminie, zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego, jednakże pozostaje to bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

15. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Użytkownika lub związanej z nimi działalności,
d. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,
e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

16. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@xenico.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta Zamawiającego na stronie Sklepu internetowego, jeśli mają Konto Zamawiającego, oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

17. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale jeśli reklamacja zostanie złożona przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę – termin na jej rozpatrzenie wynosi 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

IV. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Dokonując Zamówienia, Użytkownik może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego. W przypadku utworzenia Konta Zamawiającego, Zamawiający przy kolejnych Zamówieniach nie musi podawać swoich danych osobowych, może śledzić status realizacji Zamówień i historię zakupów w Sklepie internetowym.

2. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w dni robocze.

3. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
3.1. dokonanie wyboru Produktu, który ma być zakupiony, wybór ilości zamawianego Produktu, ewentualnych innych właściwości Produktu, o ile takie są udostępnione na Stronie Produktu (np. gramatury opakowania), a następnie kliknięcie w pole „Do koszyka”, zaś po wybraniu wszystkich zamawianych Produktów w sposób wskazany w lit. a. powyżej, należy kliknąć w pole „Przejdź do zamówienia”;
3.2. następnie Użytkownik powinien wybrać rodzaj przesyłki i sposób płatności, a potem albo podać Login i Hasło i zalogować się na Konto Zamawiającego, albo utworzyć Konto Zamawiającego podając wymagane dane osobowe, ewentualnie dane do faktury VAT lub też jednorazowo podać swoje dane osobowe i dane do realizacji Zamówienia;
3.3. następnie jeśli adres dostawy lub faktury ma być inny niż adres Zamawiającego, wskazać odpowiednie dane adresowe, wybrać sposób dostawy Zamówienia i metodę zapłaty, potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, ewentualnie wpisać uwagi skierowane do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, a jeśli wszystkie podane przez Użytkownika dane się zgadzają, w celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”.

4. Wysłanie Zamówienia przez Zamawiającego stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Zamawiający otrzymuje od Sprzedającego:
a. potwierdzenie otrzymania Zamówienia tj. wiadomość mailową o temacie „Dziękujemy za złożenie zamówienia” – automatycznie generowana wiadomość e-mail zawierająca numer i datę Zamówienia, dane Zamawiającego, opis Produktu (lub odnośnik do opisu na Stronie Produktu w Sklepie internetowym), Cenę i inne informacje dot. Zamówienia;
b. potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, tj. wiadomość o temacie „Zamówienie w trakcie realizacji” na wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu adres poczty e-mail. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wysyłane jest po zweryfikowaniu Zamówienia przez Sprzedającego i jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w j. polskim.

5. Do momentu kliknięcia przycisku „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Produktów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.

6. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta Zamawiającego, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do upływu okresu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.

V. FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:
a. przedpłata na konto Sprzedającego, tj. płatność tradycyjnym przelewem lub przelew za pośrednictwem systemu elektronicznego PayU, także przy użyciu karty kredytowej (obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro);
b. płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze Zamówienia.

2. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący Zamówienia Produktów poprzez Sklep internetowy wybiera płatność poprzez system PayU i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu internetowego. Płatności on-line obsługuje firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod
numerem UKNF IP1/2012. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są spółce PayU S.A., która jest ich administratorem danych osobowych.

3. W przypadku wyboru przedpłaty, jako formy płatności, należności za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy należy umieszczać na numer konta: 78 1940 1076 3175 1698 0000 0000 – Bank Credit Agricole. Przy płatności tradycyjnym przelewem, Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w emailu potwierdzającym Zamówienie, ewentualnie dodanie adresu email. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.

4. Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty dostawy wskazane są na stronie Sklepu internetowego w zakładce DOSTAWA.

5. Koszty dostawy podawane są także każdorazowo przy wyborze metody dostawy przez Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia. Całkowity koszt dostawy Produktów (tj. Cena Produktów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia i ewentualnymi kosztami dodatkowymi, na poniesienie których Zamawiający wyraził zgodę) widoczne są dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia oraz w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia.

6. Zamówienia na kwotę 89 PLN i powyżej (do kwoty tej nie wliczają się koszty dostawy) realizowane są na koszt Sprzedającego.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże w razie adresu dostawy poza granicami Polski, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w szczególności kosztów dostawy Zamówienia.

3. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia. Zamówienia nie opłacone w terminie 7 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży są anulowane.

4. Zamówione Produkty wysyłane są z reguły w ciągu 1 Dnia roboczego, liczonego po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie w przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, czy otrzymaniu informacji o wpływie należności za Zamówienie z systemu płatności elektronicznych, bądź po dniu złożenia Zamówienia, w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”. Termin otrzymania Zamówienia przez Zamawiającego to czas dokonania płatności+ czas realizacji + czas dostawy.

5. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów Produktów w magazynie Sprzedającego, dlatego w przypadku braku Produktu w magazynie, Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, i ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Produktu, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie realizacji Zamówienia, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

7. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Produktów i kosztami ewentualnych usług dodatkowych wybranych przez Zamawiającego.

8. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Produktu do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9. Przy dostawie Produktów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. Weryfikacja przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o spisanie protokołu szkodowego w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

10. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Zamawiający wyraził takie życzenie na otrzymanie faktury i wskazał w treści Zamówienia dodatkowe informacje, w szczególności nr NIP lub PESEL w przypadku osoby fizycznej. Od stycznia 2020 roku Zamawiający nie będący Konsumentem, otrzyma fakturę VAT wyłącznie po poprawnym przekazaniu danych (w tym numeru NIP) podczas składania Zamówienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

11. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Produktów w Sklepie Internetowym.

VII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (Xenico Pharma, ul. Ostrowskiego 13B, 53-238 Wrocław, tel. +48 (71) 307 41 51, email: sklep@xenico.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego pocztą lub wysłanego pocztą wypełnionego formularza, który możliwy jest do pobrania i wydrukowania ze strony Sklepu internetowego, a którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe).

3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

4. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. Przy płatności kartą kredytową zwrot należności następuje na rachunek bankowy przypisany do karty, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Zwracane Produkty Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: Xenico Pharma, ul. Ostrowskiego 13B, 53-238 Wrocław niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

7. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, a także w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8. Jednocześnie na podstawie § 3. ust. 8. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. 2015, poz. 481), Sprzedający informuje, że Ustawa konsumencka, w szczególności prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, nie ma zastosowania do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. Jako „produkt leczniczy” należy rozumieć, zgodnie z art. 2. pkt. 32) Prawa farmaceutycznego, substancję lub mieszaninę substancji, przedstawianą jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

9. Produkt leczniczy lub wyrób medyczny może być, zgodnie z art. 96 ust. 6 Prawa farmaceutycznego, zwracany wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego jego wydania.

10. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym rozdziale przysługują także Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

VIII. REKLAMACJE:

1. W przypadku, gdy nabywcą Produktów jest Konsument lub Konsument –Przedsiębiorca Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niezgodność Produktu z umową na zasadach wskazanych w przepisach Ustawy konsumenckiej. W przypadku Zamawiających nie będących Konsumentami lub Konsumentami-Przedsiębiorcami, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Produktu, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Produktu nie jest Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilne. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że nie udziela gwarancji na Produkty w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Produktu z umową, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@xenico.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: Xenico Pharma – magazyn, ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław.

3. Zamawiający składający reklamację proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wadę Produktu i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub rachunku).

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

5. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, 50-059 Wrocław, www.wiih.ibip.wroc.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://http://ec.europa.eu/consumers/odr/ W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie 5. nie przysługują Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

IX. DANE OSOBOWE:

1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym bez rejestracji Konta Zamawiającego, i/lub rejestrując Konto Zamawiającego, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo, telefonicznie, za pomocą formularza kontaktowego)i/lub korzystając z pozostałych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną dostępnych w Sklepie internetowym opisanych szczegółowo w Rozdziale III powyżej, i/lub zapisując się do subskrypcji newslettera – przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres
email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).

2. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego, i/lub kontaktu ze Sprzedającym, i/lub korzystania z pozostałych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, o których mowa w Rozdziale III niniejszego Regulaminu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie wybranych przez Użytkownika usług drogą elektroniczną, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego, i/lub subskrypcji newslettera – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a) Rozporządzenia RODO.

3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą udostępniane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie (np. firmie kurierskiej, bankowi realizującemu przelewy, firmie realizującej wpłaty za pomocą systemu płatności elektronicznych, firmie księgowej, firmie zapewniającej obsługę techniczną serwera na którym
znajduje się Sklep internetowy), w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika. Dane Użytkownika nie będą profilowane, ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

5. Sprzedający gromadzi i przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z obowiązkiem wynikającym z §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. 2015, poz. 481).

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa farmaceutycznego, Rozporządzenia RODO a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Zamawiającego, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Zamawiającego. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Zamawiającego są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego, i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i Zamawiającego w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad sprzedaży w Sklepie internetowym). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego lub
subskrybujący newsletter otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży
…………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta/dane firmowe Konsumenta-Przedsiębiorcy
…………………………………………….
adres zamieszkania/adres działalności Konsumenta-Przedsiębiorcy
…………………………………………….
telefon kontaktowy
…………………………………………….
e-mail
…………………………………………….
nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT
Xenico Pharma,
ul. Ostrowskiego 13B, 53-238 Wrocław
z dopiskiem „odstąpienie od umowy
http://xenico.pl”

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta niniejszym
oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Umowa sprzedaży została zawarta z Xenico Pharma Sp. z o.o. w dniu …………………….
roku/odbiór przeze mnie produktów nastąpił w dniu ……………………………….roku
Proszę o zwrot środków na następujący rachunek
bankowy: ……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………
Data i podpis odstępującego od umowy sprzedaży (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)