Zwroty i reklamacje

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Produktu, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Produktu nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilne.

2. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Produktu z umową, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@xenico.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: Xenico Pharma, ul. Ostrowskiego 13B, 53-238 Wrocław.

3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Produkt do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wadę Produktu i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub rachunku).
Produkt należy odesłać na adres: Xenico Pharma, ul. Ostrowskiego 13B, 53-238 Wrocław.

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.